Praktijk voor Natuurgeneeskundige Kinesiologie

Privacy

Behandeldossier en privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als therapeut een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke verplichting. Uw dossier bevat behalve de contactgegevens ook aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.
 

Ook worden in uw dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener zoals bijvoorbeeld uw huisarts. Dat kunnen ook gegevens zijn die u mij zelf heeft verstrekt.
 

De vertrouwelijkheid van deze gegevens is belangrijk en dat betekent dat ik:
zorgvuldig om ga met uw persoonlijke en medische gegevens;
er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens;
de gegevens niet langer bewaar dan nodig voor de behandeling of wettelijk verplicht.

 

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming;
voor het gebruik door een bevoegde waarnemer, tijdens mijn afwezigheid;
in geanonimiseerde vorm tijdens intercollegiale toetsing;
Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

 

Ik handel hiermee in overeenstemming met mijn geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim) op grond van de wet en op grond van mijn beroepsregels.

 
 

Financiële administratie en privacy

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.
uw naam, adres, postcode en woonplaats;
uw geboortedatum;
de datum van de behandeling;
een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling natuurgeneeskunde’, of ‘psychosociaalconsult’;
een omschrijving van de eventueel geleverde materialen;
de kosten van het consult;
de wijze van betaling van het consult.

 

Deze gegevens moet ik vastleggen op basis van mijn wettelijke administratieplicht en deze gegevens bewaar ik niet langer dan wettelijk noodzakelijk.